ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  รายละเอียด :

อบต.อ่าวตงเปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา


ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการ อบต.อ่าวตง


ตั้งแต่วันที่ 4-13 มกราคม 2554 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)


เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร


1.สำเนาวุฒิการศึกษา    จำนวน  1  ฉบับ


2.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  2  ฉบับ


3.ใบรับรองแพทย์  จำนวน  1  ฉบับ


4.รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน  3  รูป


5.ใบรับรองผ่านงาน (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ


6.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ


7.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) เป็นต้น  จำนวน  1  ฉบับ


8.สำเนาใบขับขี่รถยนต์  จำนวน  1  ฉบับ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 719 คน