ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับลงทะเบียนเด็กแรกเกิดรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  รายละเอียด : เอกสารที่ต้องนำมายื่น
1.สำเนาบัตรประชาชนมารดา
2.สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา
3.สำเนาสูติบัตรเด็กทารกแรกเกิด
4.สำเนาหน้าสมุดฝากท้อง
5.สำเนาหน้าเลขบัญชีธนาคาร
สามารถลงทะเบียนได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามวันเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มกราคม. 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 63 คน