ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561
  รายละเอียด : ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี
1. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
2. เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายภายหลังเดือน มีนาคมหรือติดตั้ง หรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
หลักฐานที่ใช้ประกอบในการเสียภาษี
1. กรณีป้ายที่ติดตั้งใหม่
1) บัตรประจำตัวประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน
2) ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , หนังสือรับรองหุ้นส่วนบริษัท
3) ใบอนุญาตติดตั้งป้ายหรือใบเสร็จรับเงินจากร้านทำป้าย
2. กรณีป้ายรายเก่า ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายที่เคยยื่นแบบแสดงรายการเพื่อภาษีป้ายไว้แล้ว ควรนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายครั้งก่อนมาแสดงด้วย
ยื่นเอกสารได้ที่ อบต.อ่าวตง ในวันเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 98 คน