ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
  รายละเอียด : ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี
เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ ที่ทำการ อบต.อ่าวตง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 117 คน