ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
  รายละเอียด : 1. ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ( ภ.ท.บ.5 ) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
2. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์
เอกสารที่ใช้ในการชำระภาษีบำรุงท้องที่
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

มายื่นได้ที่ อบต.อ่าวตง ในวันเวลาราชการ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 97 คน