ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง อบต.อ่าวตง ดังนี้
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
1. น.ส.จิรัฎฐิกาลย์ ชูเพ็ง
ตำแหน่ง ผช.นักทรัพยากรบุคคล
1. น.ส.รัตนาภรณ์ กิจชล
ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
1. น.ส.สุพรรษา สุขอินทร์
ตำแหน่ง ภารโรง
1. นายอดิศักดิ์ ช่วยเกิด
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกให้ดำเนินการทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป ภาค ก (สอบข้อเขียน)และ สอบภาค ข ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่าวตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 626 คน