ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับการสงเคราะเบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  รายละเอียด : ประกาศองศ์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประขาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน
และยื่นคำขอรับการสงเคราะเบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน