ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
  รายละเอียด : ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2562 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
เพื่อเป็นการบริหารจัดการที่ดี เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการให้มีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 501 คน