ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 มิ.ย. 2563
2 แจ้งให้ตรวจสอบรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
18 มิ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
08 มิ.ย. 2563
4 แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
08 มิ.ย. 2563
5 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย และขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 เม.ย. 2563
6 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
60
07 เม.ย. 2563
7 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
07 เม.ย. 2563
8 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับการสงเคราะเบี้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 เม.ย. 2563
9 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
07 เม.ย. 2563
10 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
48
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16