ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
124
07 ม.ค. 2565
12 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
133
09 พ.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
133
08 พ.ย. 2564
14 แจ้งตรวจสอบข้อมูล ตามแบบประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
08 พ.ย. 2564
15 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
22 ต.ค. 2564
16 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
140
22 ต.ค. 2564
17 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๔/๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
22 ต.ค. 2564
18 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.ถ. ๑/๑) (ผ.ถ. ๑/๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
246
06 ต.ค. 2564
19 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
24 ก.ย. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งแบะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
154
06 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25