ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 118/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
60
17 ส.ค. 2564
12 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 119/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
17 ส.ค. 2564
13 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย
50
09 ส.ค. 2564
14 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
09 ส.ค. 2564
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 ก.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์วันสำคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
21 ก.ค. 2564
17 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ที่ 104/2564 เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
09 ก.ค. 2564
18 แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานกาณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 25 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
07 ก.ค. 2564
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ก.ค. 2564
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องการขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
28 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22