ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
570
18 มิ.ย. 2563
52 แจ้งให้ตรวจสอบรายการราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
533
18 มิ.ย. 2563
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
554
08 มิ.ย. 2563
54 แจ้งให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
559
08 มิ.ย. 2563
55 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563
48
08 พ.ค. 2563
56 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2563
57 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย และขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
547
07 เม.ย. 2563
58 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
540
07 เม.ย. 2563
59 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
523
07 เม.ย. 2563
60 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
580
07 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22