ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
544
07 เม.ย. 2563
62 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
512
07 เม.ย. 2563
63 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
36
10 ก.พ. 2563
64 กระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ก.พ. 2563
65 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
49
06 ก.พ. 2563
66 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 ก.พ. 2563
67 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.อ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
573
27 ม.ค. 2563
68 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
27 ม.ค. 2563
69 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
488
11 พ.ย. 2562
70 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.อ่าวตง
489
25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22