ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัย และขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
630
07 เม.ย. 2563
82 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
613
07 เม.ย. 2563
83 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
603
07 เม.ย. 2563
84 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับการสงเคราะเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
660
07 เม.ย. 2563
85 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียน และยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
624
07 เม.ย. 2563
86 อบต.อ่าวตง ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง ดาวน์โหลดเอกสาร
591
07 เม.ย. 2563
87 ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพในระดับหมู่บ้าน
117
10 ก.พ. 2563
88 กระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 ก.พ. 2563
89 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1
138
06 ก.พ. 2563
90 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25