แผนการจัดการองค์ความรู้ประเด็นที่ 1
การส่งเสริมจิตสำนึกและพฤติกรรมการปฺบัติงาน โดยยึดมั่นตามหลักธรรมมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางปฏิบัติด้านคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
29
13 มิ.ย. 2560
2 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
19
13 มิ.ย. 2560
3 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมข้าการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
22
13 มิ.ย. 2560
4 เกร็ดความรู้ห่างไกล สตง.
23
13 มิ.ย. 2560
5 รู้แล้วบอกต่อ บอกต่อเท่าที่รู้
26
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1