องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายในองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศนโยบายมาตฐาน คุณธรรม จริยธรรม อบต.อ่าวตง
29
13 มิ.ย. 2560
2 ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง
29
13 มิ.ย. 2560
3 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2555-2557)
24
13 มิ.ย. 2560
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
40
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1