องค์ความรู้ภายในองค์กร ความรู้ภายนอกองค์กร
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
24
13 มิ.ย. 2560
2 คุ่มือจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 6
24
13 มิ.ย. 2560
3 คุ่มือจัดรายงานการติดตามประเมินผลควบคุมภายในข้อ 5
27
13 มิ.ย. 2560
4 คู่มือการเดินทางไปราชการ
28
13 มิ.ย. 2560
5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดตำแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ.2558
28
13 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1