ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน
     
ทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้าน บัญชีรายชื่อนักปราชญ์ชาวบ้าน ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
 
   

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ปราชญ์ชาวบ้าน

1

นายล่อง     เภอรักษ์

159 ม.11  ต.อ่าวตง

หมอบีบเอ็น

2

นางสาวเขียว    ชูชนะ

5 ม.1  ต.อ่าวตง

หมอตำแย

3

นางเสน  ผอมแก้ว

60 ม.5   ต.อ่าวตง

หมอนวดแผนโบราณ

4

นายเจริญ    จันพุ่ม

105 ม.13  ต.อ่าวตง

หมอนวด

5

นายชนัด     วรรณะ

46 ม.2  ต.อ่าวตง

มโนราห์

6

นางฉลวย   ชูจิตรชื่น

77/1 ม.6   ต.อ่าวตง

มโนราห์

7

นางหนูเจอ    ชูแก้วร่วง

38 ม.6   ต.อ่าวตง

หมอตำแย

8

นางอุ้ม    ศิริพันธ์

72 ม.7  ต.อ่าวตง

หมอยาแผนโบราณ หมอตำแย

9

นางเต็ก    ชะนีมาส

11 ม.5  ต.อ่าวตง

หมอนวดแผนโบราณ

10

นางร่วม    ราชเดิม

160 ม.12  ต.อ่าวตง

หมอนวดแผนโบราณ

11

นางชวนใจ    สิทธิชัย

53 ม.12  ต.อ่าวตง

หมอนวดแผนโบราณ

12

นางเชย    กองแก้ว

97/1 ม.2  ต.อ่าวตง

หมอนวดแผนโบราณ

13

นายแปลก   กล่ำศรีทอง

23  ม.2  ต.อ่าวตง

มโนราห์

14

นายฟอง    ชูแสง

77  ม.11   ต.อ่าวตง

หมอสูตรขวัญ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 28 มิถุนายน 2561