คู่มือสำหรับประชาชน อบต.อ่าวตง
     
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.อ่าวตง คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
   

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง และทางเว็บไซต์ https://www.aowtong.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยข้อบัญญัติตำบล ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้บังคับใช้ ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามข้อ 6 (รายชื่อกิจการตามเอกสารที่แนบ) หากฝ่าฝืนหรือดำเนินกิจการโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท   

                  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการ (รายชื่อกิจการตามเอกสารที่แนบ) มาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง 

 

 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2564