แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
คำขี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการให้บริการและแก้ไขข้อบกพร่องในการให้บริการด้านต่างๆ
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง **
2. อายุ ปี **
3. จบการศึกษาชั้นสูงสุด   **                                                     
 
1.ไม่ได้เรียนหนังสือ         
2.ประถมศึกษา     
 
 
3.มัธยมศึกษาตอนต้น
4.มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  
 
 
5.อนุปริญญา
6.ปริญญาตรี
 
 
7.สูงกว่าปริญญาตรี           
8.อื่น ๆ(โปรดระบุ)
 
4. อาชีพ   **                 
 
1. เกษตรกร         
2. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
 
 
3.รับราชการ  
4.ลูกจ้าง
 
 
5.นักเรียน/นักศึกษา  
อื่น ๆ
 
 
 
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ **
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
การขอรับเบี้ยยังชีพต่างๆ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
การใช้ Internet ตำบล
ขอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอจดทะเบียนพาณิชย์
การชำระภาษี ต่างๆ
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อื่น ๆ(ระบุ)
 
ตอนที่ 3 : ความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

ประเด็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพเต็มใจ รวดเร็ว และเอา ใจใส่
2. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อชักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
3. มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
4. ขั้นตอนให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ชับซ้อน มีความชัดเจน
5. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
6. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่นที่จอด
รถ น้ำดื่ม เก้าอี้ ป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางต่างๆ
7. มีการจัดให้มีระบบคิวเพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรมหรือใช้
แอพพลิเคชัน(Application)
8. มีจุดแลกรับในการช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น
คัดกรองผู้ให้บริการ ให้คำแนะนำในการขอรับบริการ หรือ
ช่วยเตรียมเอกสารพร้อมแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการ
กรอกข้อมูล
   
 
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการให้บริการ (ถ้ามี)..
 
 
รหัสส่งข้อมูล