แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
จงทำเครื่องหมาย / ให้ตรงกับความเป็นจริงและกรอกข้อมูล ** ให้ครบ
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ชาย หญิง **
2. อายุ ปี **
3. การศึกษาที่สำเร็จสูงสุด ประถมศึกาาหรือต่ำกว่า/ไม่ได้เรียน   มัธยาศึกษาตอนต้น      
                                         
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  
                                          
ปริญญาตรี                                     สูงกว่าปริญญาตรี
4. สถานภาพของผู้มารับบริการ      รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ            ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท
                            ผู้ประกอบการ/เจ้าของธุรกิจ     ค้าขายรายย่อย/อาชีพอิสระ
                           นักเรียน/นักศึกษา                     รับจ้างทั่วไป         
                           แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ           เกษตรกร/ประมง    
                          ว่างงาน                                    อื่น ๆ
5. เรื่องที่ขอรับบริการ **
การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ    
การชำระภาษี   
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน     
การใช้อินเตอร์เน็ตตำบล   
การดูดสิ่งปฏิกูล   
การต่อทะเบียนพาณิชย์
การอนุญาตก่อสร้าง
การยืมโต๊ะ/เต็นท์
การขอแบบเพื่อประชาชน
การขอน้ำเพื่อบริโภค
 
ตอนที่ 2 :ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็น/ด้าน

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ด้านเวลา          
1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
1.2 ความรอดเร็วในการให้บริการ
   
 
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับริหารก่อน
           
 
3. ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ
3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม
ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำได้ เป็นต้น
3.4ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน , ไม่รับสินบน
,ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
           
 
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
           
 
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
5. ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ในภาพรวม อยู่ในระดับใด
           
 
ตอนที่ 3 ปัญหา / ข้อเสนอแนะ
 
 
รหัสส่งข้อมูล